• Vi går foran dem, der går forrest
 • Vores lokale netværk er en kæmpe styrke
 • Styrke ved forhandlinger
 • Dialog er vejen frem
LufthavnenTelefonBallontur mod nye horisonterTroelsJuletræNy ballon

I forbindelse med stiftelsen af SAS Cargo AB/AS har undertegnede parter dags dato indgået denne aftale.

Baggrund
SAS og de undertegnede foreninger har indgået denne aftale for at beskrive de vilkår, der skal gælde i et selvstændigt Cargo selskab (herefter kaldet SAC).

§1 Parter og formål

1.1 Nærværende aftale er indgået mellem SAS og de berørte foreninger, som organiserer medarbejdere inden for SAS’ nuværende fragtvirksomhed med henblik på stiftelsen af SAC.
1.2 Formålet med aftalen er bl.a. at sikre, at nuværende ansatte i SAS med tjeneste inden for fragtvirksomheden hverken må få deres overenskomst- eller lønvilkår forringet, når virksomheden overføres til SAC.
1.3 Nyansatte i SAC er omfattet af denne aftale eksklusiv hele §4.

§ 2 Løn og aftaler

2.1 Nuværende overenskomster kan ingensinde forringes og skal fortsat være gældende i det nye selskab.
2.2

 

Samtlige overenskomster indgået mellem Scandinavian Airlines System i Danmark (SAS) på den ene side og foreningerne på den anden side samt Industriens overenskomst, såvel som alle øvrige aftaler, kutymer, personalehåndbøger, pensionsaftaler, policies og regler (herefter kaldet ”ordninger”), som på nuværende tidspunkt gælder i SAS Cargo, overføres til SAC, således at disse ordninger fra og med etableringen af SAC skal være gældende for alle, der er ansat i SAC.
2.3 De overførte overenskomster vil ved udløb forhandles og fornys på traditionel vis. 
Parterne er enige om, at overenskomsterne hverken i forbindelse med fusion eller overdragelse af SAC skal kunne fravælges eller på anden måde sættes ud af kraft med mindre, der opnås enighed herom mellem overenskomsternes parter.
2.4 Nuværende Pensionsordninger overføres uforandrede.

§ 3 Indeståelse og hæftelse

3.1 SAS indestår for, at SAC indtræder i samtlige de forpligtelser, som efter nærværende aftale skal påhvile dette selskab.
3.2 SAS hæfter umiddelbart økonomisk og solidarisk med SAC for dette selskabs opfyldelse af alle forpligtelser over for foreningerne og disses medlemmer, i henhold til de til enhver tid gældende ordninger, jf. § 2.2.

§4 Orlov og genansættelsesret

Den enkelte medarbejder kan vælge mellem 4.1, 4.2, 4.3 eller 4.4 i forbindelse med etableringen af SAC.
Valget skal foretages ved skriftlig tilkendegivelse af et af alternativerne senest efter 6 uger regnet fra det tidspunkt, hvor aktiviteterne er overført til SAC. Dette meddeles til HR teamet i SAS Cargo/SAC.
4.1 Den enkelte medarbejder kan vælge at forblive ansat i SAS og skifte beskæftigelse fra SAS Cargo til en ligeværdig stilling i SAS.

Medarbejdere, der vælger at forblive i SAS Airline, vil blive tilbudt en ligeværdig stilling i SAS senest efter 12 måneder regnet fra det tidspunkt, som øvrige medarbejdere overgår til SAC.

Såfremt medarbejderen ikke ønsker at tiltræde en af to tilbudte stillinger må medarbejderen fratræde SAS efter funktionærlovens opsigelsesregler for en opsagt medarbejder. Dog forudsættes det, at medarbejderen er behandlet i h.t. "policy i forbindelse med overtallighed i SAS".

Ved omplaceringer i denne forbindelse vil SAS ikke anvende 2-årsreglen.

4.2

Medarbejdere, som ønsker at bibeholde ansættelsesforholdet i SAS, tilbydes orlov i 5 år, hvor man i den periode har sin ansættelse i det nye SAC og følger således udviklingen i løn- og ansættelsesvilkår i SAC. Efter max. 5 år skal den ansatte vælge, om man ønsker at bibeholde ansættelsen i SAC eller vende tilbage til en stilling i SAS.

For de medarbejdere i SAC, som vælger at gå tilbage til SAS, skal overgangen tilrettelægges, så det for begge selskaber sker på en driftsmæssig forsvarlig måde. 
Udtrykket "driftmæssig forsvarlig måde" betyder, at der tages hensyn til afgivende virksomheds produktionsmæssige forhold og modtagende enheds personalemæssige situation. Fra medarbejderen meddeler sit ønske om tilbagegang til SAS skal ønsket som hovedregel være imødekommet senest 6 måneder efter. I denne periode kan medarbejderen ikke opsiges på grund af overtallighed. Der lægges en handlingsplan med medarbejderen, som med accept fra begge sider kan afvige fra den anførte tidsfrist. 

Ved en eventuel fremtidig indskrænkning af virksomheden, som medfører overtallighed og afskedigelser, skal berørte medarbejdere i første omgang tilbydes mulighed for omplacering til eventuelle ledige stillinger og derefter fortrinsret i 1 år til genansættelse i 
   · SAC
   · Andre SAS-virksomheder det pågældende sted

Medarbejderen tilbydes:

 • Til medarbejderen udstedes et værdidokument/"aktie" på kr. 10.000,-, som kan indfries efter 3 år under forudsætning af, at medarbejderen har været ansat i min. 2 år i SAC. 

 • Der optages drøftelser mellem aftalens parter om en mulig værdifastsættelse af værdidokumentet/"aktien" med henblik på en indfrielse, der afspejler SAC's forretningsmæssige udvikling. Dog garanterer SAC, at indfrielsen altid mindst vil andrage kr. 10.000,-

 • Såfremt der ikke opnås enighed om en metode garanteres en indfrielse efter de 3 år til kr. 10.000,- 

 • Skattemæssige konsekvenser af ovenstående er SAC uvedkommende.

4.3

Medarbejdere, der ønsker at bibeholde sin ansættelse i SAS, tilbydes orlov i den tid, medarbejderen er ansat i det nye SAC og følger udviklingen i løn- og ansættelsesvilkår i dette selskab.

Tilbagevenden til SAS fra orlov kan ske i følgende tilfælde:
· at medarbejderen har fået en stilling i SAS
· hvis der opstår overtallighed i SAC. I disse tilfælde følges den til enhver tid gældende policy for håndtering af overtallighed i SAS.

Ved en eventuel fremtidig indskrænkning af virksomheden, som medfører overtallighed og afskedigelser, skal berørte medarbejdere i første omgang tilbydes mulighed for omplacering til eventuelt ledige stillinger og derefter fortrinsret i 1 år til genansættelse i 
· SAC
· Andre SAS-virksomheder det pågældende sted

Såfremt medarbejderen på grund af overtallighed i SAC og SAS Airline ikke kan omplaceres ydes der i forbindelse med opsigelse en ekstra fratrædelsesgodtgørelse efter nedenstående:

  1 til 2 år og 11 måneders anciennitet   2 måneders grundløn
  3 år til 5 år og 11 måneders anciennitet   3 måneders grundløn
  6 år til 8 år og 11 måneders anciennitet   4 måneders grundløn
  9 år til 11 år og 11 måneders anciennitet   5 måneders grundløn
  12 år til 14 år og 11 måneders anciennitet   6 måneders grundløn
  15 år til 17 år og 11 måneders anciennitet   7 måneders grundløn
  18 år til 20 år og 11 måneders anciennitet      8 måneders grundløn
  21 år og derover   9 måneders grundløn   

Medarbejderen tilbydes følgende ordning: 

 • Til medarbejderen udstedes et værdidokument/"aktie" på kr. 15.000,-, som kan indfries efter 3 år. 

 • Der optages drøftelser mellem aftalens parter om en mulig værdifastsættelse af værdidokument/"aktien" med henblik på en indfrielse, der afspejler SAC's forretningsmæssige udvikling. Dog garanterer SAC, at indfrielsen altid mindst vil andrage kr. 15.000,-

 • Såfremt der ikke opnås enighed om en metode garanteres en indfrielse efter de 3 år til kr. 15.000,- 

 • Skattemæssige konsekvenser af ovenstående er SAC uvedkommende. 

4.4

Medarbejderens ansættelsesforhold overgår til SAC i forbindelse med starten af cargodriften i SAC.

Der gives ingen form for orlov.

Medarbejderen tilbydes:

· Til medarbejderen udstedes et værdidokument/"aktie" på kr. 20.000,-, som kan indfries efter 3 år. 

· Der optages drøftelser mellem aftalens parter om en mulig værdifastsættelse af værdidokument/"aktien" med henblik på en indfrielse, der afspejler SAC's forretningsmæssige udvikling. Dog garanterer SAC, at indfrielsen altid mindst vil andrage kr. 20.000,-

· Såfremt der ikke opnås enighed om en metode garanteres en indfrielse efter de 3 år til kr. 20.000,- 

· Skattemæssige konsekvenser af ovenstående er SAC uvedkommende. 

Såfremt medarbejderen på grund af overtallighed i SAC og SAS Airline ikke kan omplaceres ydes der i forbindelse med opsigelse en ekstra fratrædelsesgodtgørelse efter nedenstående:

  1 til 2 år og 11 måneders anciennitet   3 måneders grundløn
  3 år til 5 år og 11 måneders anciennitet   4 måneders grundløn
  6 år til 8 år og 11 måneders anciennitet   5 måneders grundløn
  9 år til 11 år og 11 måneders anciennitet   6 måneders grundløn
  12 år til 14 år og 11 måneders anciennitet   7 måneders grundløn
  15 år til 17 år og 11 måneders anciennitet   8 måneders grundløn
  18 år til 20 år og 11 måneders anciennitet      9 måneders grundløn
  21 år og derover   10 måneders grundløn   

I forbindelse med omplacering gælder vedlagte "policy i forbindelse med overtallighed i SAS" som en del af aftalen for pkt. 4.1 til 4.4.

Alle medarbejdere i SAC vil blive givet samme muligheder for udvikling, forfremmelser og uddannelse uafhængig af, hvilken model medarbejderen har valgt (4.2 til 4.4).

For medarbejdergrupper, der ikke har regler om udligningstillæg i deres overenskomster, gælder, at ved en eventuel grundlønsnedgang (inkl. faste tillæg) kompenseres forskellen med et udligningstillæg, hvor udligningstillægget modregnes i fremtidige lønstigninger med 50% (gælder 4.1, 4.2 og 4.3). 

§5 Intern ansøgerstatus til tjeneste i SAS og SAC og anciennitet

5.1 Samtlige medarbejdere, som arbejder i SAC har intern ansøgerstatus til ledige stillinger i SAS på lige fod med andre SAS-ansatte. Medarbejdere i SAS enheder vil på samme måde have intern ansøgerstatus til stillinger i SAC. Nyansatte medarbejdere i det nye selskab får tilsvarende rettigheder.
5.2  Al indtjent anciennitet i SAS skal overføres til SAC ved direkte overgang fra SAS til SAC og vice versa. 

§ 6 SAC som leverandør til SAS

6.1

SAS forpligter sig til at give SAC eksklusivret til at markedsføre, sælge og udføre SAS' fragtproduktion, så længe SAS opretholder interkontinental trafik med mindre andet aftales med foreningerne.
Med fragtproduktion forstås følgende: fragt, post, marketing og salg, spedition, space control, fragtafregning, planering, kunde ekspedition samt terminalvirksomhedens øvrige funktioner eksklusiv kørsel.

SAS Cargo bedriver fragtvirksomhed (markedsføring, salg, Spedition, spacecontrol, planlægning, fragthåndtering, afregning, økonomi og IT) baseret på SAS fragtkapacitet.
Foreningerne garanteres, at SAS giver SAC eksklusivret til SAS fragtkapacitet så længe SAS beflyver interkontinental trafik med mindre andet aftales med foreningerne.

Parterne er enige om, at SAC også kan levere fragtydelser til andre selskaber.

§ 7 Ejerforhold

7.1 SAC vil blive etableret med SAS som majoritetsejer, og det er SAS’ intention i overskuelig fremtid at være majoritetsejer og have bestemmende stemmeret. SAS kan i dag ud fra det udgangspunkt garantere, at majoritesejerskabet skal vare i 10 år. 
SAS kan frigøre sig fra garantien med et varsel på 12 måneder, dog tidligst til opsigelse efter 5 år.

§8 Socialt Ansvar

8.1

SAC vil udøve sit sociale ansvar som i SAS. Herunder 
· det rummelige arbejdsmarked 
· rehabilitering
· policy i forbindelse med overtallighed i SAS (se vedlagte bilag)

Ved udøvelse af dette ansvar omfattes hele SAS´virksomhed.
Ved behov for omplacering vil SAC's medarbejdere i første række tilbydes mulighed for omplacering i 
· SAC
· andre SAS-virksomheder det pågældende sted

§ 9 Personalegoder

9.1

De ansatte i selskabet tilbydes samme personalegoder som øvrige ansatte i SAS. Dette gælder f.eks.

· ID-billetter
· gaver ved 25 og 40 års jubilæum
· opmærksomhed ved 50 og 60 års fødselsdage
· adgang til SAS HMS (helse, miljø & sikkerhed)
· medlemskab af SAS-klubben

I de tilfælde, hvor tildeling af personalegoder er afhængig af anciennitet, skal tidligere ansættelsestid i SAS medregnes.

Ændringer i SAS' personalegoder indebærer i og med dette også forandringer i SAC

§ 10 Medbestemmelse og indflydelse

10.1 De ansattes repræsentanter skal tilbydes repræsentation i SAC’s bestyrelse på samme måde som i SAS, dvs. skandinavisk og tværfunktionelt.
10.2 Faglig virksomhed i SAC skal betragtes som faglig virksomhed i SAS, således at der blandt andet skal være mulighed for stiftelse af en fælles klub for alle SAS-virksomheder det pågældende sted.
10.3 De ansattes repræsentanter i SAC skal have mulighed for at deltage i SAS’ fælles faglige aktiviteter som f.eks. uddannelse, seminarer eller faglige møder inden for AFS på samme måde, som hvis SAC fortsat havde været en division af SAS.
10.4 Foreninger i SAC, som alene har medlemmer i SAC, kan deltage i SAS HSU og SAMU. (Forudsætter B sidens accept)

§ 11 Terminalvirksomheden

11.1 SAS og SAC forpligter sig til ikke at out-source terminalvirksomheden uden forudgående forhandling herom med de faglige organisationer.

§12 Incentive system - gevinst deling

Det er hensigten at igangsætte en undersøgelse, hvor det er formålet at tilbyde medarbejderne en overskudsdeling med virkning fra SAS Cargo selskabets dannelse. Formålet med denne ordning er at øge medarbejdernes interesse for selskabets fremtidige forretningsmæssige udvikling.

§13 Opsigelse af aftalen

Nærværende aftale bortfalder 31.12.2024
Aftalen kan i perioden kun opsiges eller bortfalde efter enighed mellem parterne.

Kastrup den 5. marts 2001

For SAS
Susanne Larsen, IA-H
For SID Cargo
Michael Visby
For LH
Leif Christoffersen
For HK i SAS
Mai Brit Hoff-Kjeldsen
  For LFF
Nicolas Fischer

LFF, HK i SAS og SID Cargo har indgået aftalen med forbehold for deres kompetente forsamlingers godkendelse.
Resultatet heraf meddeles SAS senest den 15. marts skriftligt.

Amager Strandvej 418 (Se på kort) | 2770 Kastrup | Telefon: 6010 1972
Dudal Webdesign